Informacja o targach

Sza­now­ni Państwo,

Mamy przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że w dniach 8.09 – 11.09 2015r. w kato­wic­kim Spodku i w sąsia­du­ją­cym z nim, nowo otwar­tym Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym, odbę­dą się Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Gór­nic­twa Prze­my­słu Ener­ge­tycz­ne­go i Hut­nic­twa Kato­wi­ce 2015.

Jak w każ­dej kolej­nej edy­cji kato­wic­kich tar­gów tak i tym razem fir­ma PPUH „Select” Sp. z o.o. weź­mie w nich udział. Nasze sto­isko o nume­rze A31 znaj­do­wać się będzie w sek­to­rze A Cen­trum Kongresowego.

Jeśli są Pań­stwo zain­te­re­so­wa­ni naszy­mi wyro­ba­mi, będzie nam miło słu­żyć informacją.

Nowość w ofercie — uniwersalna osłona twarzy typu P6/S7.3 LONG

Przed­sta­wia­my nowość w naszej ofer­cie — uni­wer­sal­ną osło­nę twa­rzy typu P6/S7.3 LONG do heł­mów JSP-EVO MK2 oraz Gór­nik HO-01 Mask­pol. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie z opi­sem osło­ny P6.

Nowa osłona twarzy typu P6/S7.1 do hełmu G 3000

W naszej ofer­cie poja­wi­ła się nowa osło­na twa­rzy typu P6/S7.1 do heł­mu G 3000 — szcze­gó­ło­wy opis.

Plakat reklamowy

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z naszym nowym pla­ka­tem rekla­mo­wym.

Osłony do hełmów JSP EVO MK2

Przed­sta­wia­my nową gamę osłon twa­rzy prze­zna­czo­nych do heł­mów JSP EVO MK2. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie z osło­na­mi.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2013”

Mamy przy­jem­ność zapro­sić do odwie­dze­nia nas na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Gór­nic­twa, Prze­my­słu Ener­ge­tycz­ne­go i Hut­ni­cze­go „KATOWICE 2013”:

10 – 13 wrze­śnia, Kato­wi­ce Spodek
Sek­tor A1 sta­no­wi­sko 18

Przed­mio­tem naszej eks­po­zy­cji będą osło­ny twa­rzy sto­so­wa­ne w prze­my­śle górniczym.

Katowice 2013

Hełm górniczy HO-01 GÓRNIK zintegrowany z osłoną twarzy typu P1.2

Hełm gór­ni­czy HO-01 GÓRNIK zin­te­gro­wa­ny z osło­ną twa­rzy typu P1.2. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie pro­duk­tu.