Akcesoria

Osłona P1.1

Typ hełmu: V‑GARD z półmaską filtrującą

Opis produktu

Osłona P2

Typ hełmu: HO-01 Górnik z ochronnikami słuchu

Opis produktu

Osłona P1.1

Typ hełmu: G 3000 Peltor z ochronnikami słuchu

Opis produktu

Osłona P1.2

Typ hełmu: HO-01 Górnik z pasem podbródkowym

Zaczep dohełmowy typu ZGE

Opis produktu

  1. Zaczep skła­da się z dwóch czę­ści — dol­nej mocu­ją­cej takie typy naszej osło­ny jak np.: P1, P2 lub P1.1 i tzw. kli­na wkła­da­ne­go od góry do kie­szon­ki w heł­mie, gdy nie zacho­dzi potrze­ba mon­ta­żu ochron­ni­ków słuchu
  2. W sytu­acjach koniecz­no­ści zasto­so­wa­nia ochron­ni­ków słu­chu klin zastę­pu­je koń­ców­ka w/w opi­sa­ne­go ochronnika

Multibox

Opis produktu

  1. Oku­la­ry pako­wa­ne są od 5 do 25 sztuk w mul­ti­bo­xach, co daje moż­li­wość szyb­kie­go i łatwe­go ich pobie­ra­nia bez­po­śred­nio w miej­scu pra­cy, dzię­ki cze­mu szyb­ko moż­na wymie­nić zuży­tą parę