Nagrody

W 2008 roku otrzy­ma­li­śmy nagro­dę III stop­nia za opra­co­wa­nie pt. „Osło­na oku­la­ro­wa – oku­la­ry prze­ciw­od­pry­sko­we” w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Popra­wy Warun­ków Pra­cy w kate­go­rii „Roz­wią­za­nia tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne zasto­so­wa­ne w prak­ty­ce” orga­ni­zo­wa­nym przez Mini­ster­stwo Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej.