Certyfikaty

Zgodność wyrobów:

 1. Nor­my EN-PN
 2. Bada­nia dla oce­ny typu WE oraz bada­nia typu UE
 3. Bada­nia anty­elek­tro­sta­tycz­ne dla sto­so­wa­nia w atmos­fe­rze wybu­cho­wej w pod­ziem­nych zakła­dach gór­ni­czych w polach nie­me­ta­no­wych i meta­no­wych w pomiesz­cze­niach zali­czo­nych do stop­nia „b” i „c” nie­bez­pie­czeń­stwa wybu­chu meta­nu oraz kla­sy „A” i „B” nie­bez­pie­czeń­stwa wybu­chu pyłu węglowego
 4. Bada­nia w zakre­sie nie­szko­dli­wo­ści dla zdrowia

Podstawa prawna:

 1. Dyrek­ty­wa Unij­na 89/686/EWG oraz Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 mar­ca 2016r. w spra­wie środ­ków ochro­ny indywidualnej
 2. U. 2005 nr 259 poz.2173 Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Gospo­dar­ki z dnia 21.12.2005r. w spra­wie zasad­ni­czych wyma­gań dla środ­ków ochro­ny indywidualnej
 3. Wyma­ga­nia zawar­te w §221 Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Ener­gii z dnia 23 listo­pa­da 2016r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych wyma­gań doty­czą­cych pro­wa­dze­nia ruchu pod­ziem­nych zakła­dów gór­ni­czych (Dz.U.2017.1118). „Nie­do­pusz­czal­ne jest sto­so­wa­nie w atmos­fe­rze zagro­żo­nej wybu­chem środ­ków ochro­ny indy­wi­du­al­nej oraz odzie­ży i obu­wia robo­cze­go mogących: 
  • być źró­dłem iskry lub łuku elek­trycz­ne­go, spo­wo­do­wa­nych elek­trycz­no­ścią sta­tycz­ną lub uderzeniem,
  • spo­wo­do­wać zapłon mie­sza­ni­ny wybuchowej;
 4. Wyro­by chro­nio­ne pra­wem w Urzę­dzie Paten­to­wym RP

Wykaz jednostek certyfikujących

 1. Cen­tral­ny Insty­tut Ochro­ny Pra­cy PIB JN 1437 – Warszawa
 2. Insty­tut Prze­my­słu Orga­nicz­ne­go – Warszawa
 3. Insty­tut Medy­cy­ny Pra­cy – Łódź

Wykaz jednostek współpracujących przy realizacji badań rozwojowo-wdrożeniowych

 1. Głów­ny Insty­tut Gór­nic­twa – Katowice
 2. Fede­ra­cji Sto­wa­rzy­szeń Nauko­wo-Tech­nicz­nych NOT – Warszawa