O nas

Spół­ka „Select” powsta­ła w 1989 roku jako fir­ma inży­nier­ska o cha­rak­te­rze pro­jek­to­wo-wyko­naw­czym. Od 1993 roku roz­po­czę­ła dzia­łal­ność w zakre­sie ochro­ny wzro­ku i twa­rzy uzy­sku­jąc w 1994 roku Świa­dec­two Zatwier­dze­nia nr T‑01 – 060 wyda­ne przez Cen­tral­ny Insty­tut Ochro­ny Pra­cy w War­sza­wie oraz pozy­tyw­ny wynik badań w Kopal­ni Doświad­czal­nej „Bar­ba­ra” z moż­li­wo­ścią sto­so­wa­nia osłon w kopal­niach o zagro­że­niu metanowym.

Spół­ka uzy­ska­ła rów­nież wyma­ga­ne dopusz­cze­nia pozwa­la­ją­ce na sto­so­wa­nie osłon w kopal­niach na tere­nie Cze­skiej Repu­bli­ki. Na dzień dzi­siej­szy mając wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i pro­duk­cji spół­ka wytwa­rza 5 rodza­jów osłon twa­rzy z moż­li­wo­ścią ich rów­no­le­głe­go sto­so­wa­nia z wszyst­ki­mi heł­ma­mi uży­wa­ny­mi w zakła­dach gór­ni­czych oraz z więk­szo­ścią heł­mów uży­wa­nych w pozo­sta­łych gałę­ziach prze­my­słu. Celem nad­rzęd­nym dzia­łal­no­ści spół­ki to wytwo­rze­nie u osób sto­su­ją­cych osło­ny poczu­cie bez­pie­czeń­stwa w ich codzien­nym użyt­ko­wa­niu poprzez ochro­nę przed ura­za­mi. W osią­gnię­ciu tego celu poma­ga nam wpro­wa­dzo­ny w czerw­cu 2005 roku Sys­tem Zarzą­dza­nia Jako­ścią ISO 9001:2001

Sta­łe moni­to­ro­wa­nie funk­cjo­no­wa­nia naszych wyro­bów w pro­ce­sie ochro­ny przed ura­za­mi oraz ana­li­za potrzeb i ocze­ki­wań naszych klien­tów pozwa­la na moder­ni­za­cję osłon, pro­jek­to­wa­nie i pro­duk­cję nowych wyro­bów o naj­wyż­szych stan­dar­dach zgod­nych z Dyrek­ty­wa Unij­na 89/686/EWG. Od 1997 roku spół­ka regu­lar­nie pre­zen­tu­je swo­je wyro­by na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Gór­nic­twa, Ener­ge­ty­ki, Meta­lur­gii i Che­mii uczest­ni­cząc w każ­dej edycji.

Zarząd PPUH „Select” Sp. z o. o.