Polityka prywatności i ciasteczka

Co to są ciasteczka?

Cia­stecz­ko to infor­ma­cja prze­cho­wy­wa­na na kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka przez odwie­dza­ne przez nie­go witry­ny internetowe.

Cia­stecz­ka czę­sto prze­cho­wu­ją usta­wie­nia użyt­kow­ni­ka doty­czą­ce witryn inter­ne­to­wych, takie jak pre­fe­ro­wa­ny język czy położenie.

Czyn­no­ści zwią­za­ne z prze­cho­wy­wa­niem i wysy­ła­niem cia­ste­czek są nie­wi­docz­ne dla użyt­kow­ni­ka, jed­nak­że użyt­kow­nik może usta­wić prze­glą­dar­kę, tak by móc akcep­to­wać lub odrzu­cać proś­by o prze­cho­wa­nie ciasteczka.

Ciasteczka na naszej witrynie

Na tej witry­nie może­my uży­wać poniż­szych ciasteczek:

Niezbędne

To cia­stecz­ka wyma­ga­ne do korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach ser­wi­su, bez nich nie jest moż­li­we wyświe­tle­nie strony.

Funkcjonalne

Umoż­li­wia­ją zapa­mię­ta­nie wybra­nych przez użyt­kow­ni­ka usta­wień i pozwa­la­ją witry­nie na dosto­so­wa­nie treści.

Wydajnościowe

Jak więk­szość witryn uży­wa­my cia­ste­czek, by dostar­czyć bar­dziej sper­so­na­li­zo­wa­ne usłu­gi. Cia­stecz­ka te pozwo­lą na efek­tyw­ne funk­cjo­no­wa­nie i popra­wią wydaj­ność witryny.

Statystyki

Stro­na korzy­sta z usłu­gi Google Ana­ly­tics do ana­li­zy oglą­dal­no­ści stron inter­ne­to­wych. Opro­gra­mo­wa­nie to jest dostar­czo­ne przez fir­mę Google i korzy­sta z cia­ste­czek do gene­ro­wa­nia danych sta­ty­stycz­nych oraz innych o spo­so­bie użyt­ko­wa­nia witry­ny. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści Google dostęp­na jest na stro­nie.

Zarządzanie ciasteczkami

Więk­szość nowo­cze­snych prze­glą­da­rek pozwa­la na zarzą­dza­nie zapi­sa­ny­mi cia­stecz­ka­mi i umoż­li­wia usu­wa­nie poje­dyn­czych cia­ste­czek. Aby dowie­dzieć się jak to zro­bić, nale­ży zapo­znać się z pomo­cą dostar­czo­ną przez pro­du­cen­ta przeglądarki.

Jeże­li zde­cy­du­ją się Pań­stwo kon­ty­nu­ować prze­glą­da­nie naszej witry­ny, zakła­da­my, że akcep­tu­ją otrzy­my­wa­nie wszyst­kich naszych ciasteczek.