Polityka jakości

Stra­te­gicz­nym celem poli­ty­ki jako­ści PPUH „Select” Sp. z o. o. jest współ­dzia­ła­nie z ist­nie­ją­cy­mi sys­te­ma­mi bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy u naszych klien­tów. Naj­wyż­sze kie­row­nic­two zobo­wią­zu­je się do speł­nia­nia prze­pi­sów usta­wo­wych i branżowych.

Osią­gnię­cie tego celu jest moż­li­we poprzez ukie­run­ko­wa­ne dzia­ła­nia w nastę­pu­ją­cych obszarach:

Nad­rzęd­nym celem naszej poli­ty­ki jako­ści jest:

Zarząd PPUH „Select” Sp. z o. o.