Informujemy, że z dniem 01.10.2021r. uruchamiamy nowy numer telefoniczny +48 32 204 04 53 do kontaktu z biurem spółki.
Dotychczasowy numer +48 32 204 01 10 będzie aktywny do dnia 31.10.2021r.

Osłony twarzy marki „Select”

Fir­ma PPUH „Select” Sp. z o.o. zaj­mu­je się pro­jek­to­wa­niem i pro­duk­cją ochron oczu oraz osłon twarzy.

W zakre­sie pro­duk­cji znaj­du­ją się:

Wszyst­kie osło­ny twa­rzy moż­na mon­to­wać do heł­mów ochron­nych prze­my­sło­wych a w szcze­gól­no­ści do wszyst­kich heł­mów sto­so­wa­nych w górnictwie.

W ofer­cie pro­duk­cyj­nej znaj­du­ją się rów­nież takie spe­cja­li­stycz­ne roz­wią­za­nia, któ­re umoż­li­wia­ją rów­no­cze­sne sto­so­wa­nie naheł­mo­wych ochron­ni­ków słu­chu poprzez korzy­sta­nie z heł­mu zin­te­gro­wa­ne­go z osło­ną twa­rzy P1.2 lub zacze­pu typu ZGE oraz oku­la­rów korek­cyj­nych przy sto­so­wa­niu osło­ny twa­rzy P1.1.

Wszyst­kie osło­ny twa­rzy są pro­du­ko­wa­ne w Pol­sce, a roz­wią­za­nia tech­nicz­ne i tech­no­lo­gicz­ne są wła­sno­ścią inte­lek­tu­al­ną spół­ki i są zastrze­żo­ne pra­wa­mi patentowymi.