Okulary P5

Opis produktu

Części składowe systemu:

Osłona P5 zwykła

Typ hełmu: uniwersalny

Osłona P5 przeciwsłoneczna

Typ hełmu: uniwersalny

Multibox

Opis produktu

  1. Oku­la­ry pako­wa­ne są od 5 do 25 sztuk w mul­ti­bo­xach co daje moż­li­wość szyb­kie­go i łatwe­go ich pobie­ra­nia bez­po­śred­nio w miej­scu pra­cy, dzię­ki cze­mu moż­na szyb­ko wymie­nić zuży­tą parę