Cennik

Waż­ny do 31 mar­ca 2020r.

L.p. Typ ochro­ny Odmia­na Cena
1. Osło­na twarzy P1 20,00
2. Osło­na twarzy P1.1 18,00
3. Osło­na twarzy P2 22,00
4. Osło­na twarzy P3 29,00
5. Osło­na twarzy P6 24,00
6. Osło­na twarzy P6-long 29,50
7. Siat­ko­wa osło­na twarzy S 22,00
8. Łącz­nik hełm + osło­na + ochron­nik słuchu Łącz­nik ZGE 3,00
8. Oku­la­ry p/odpryskowe (bez­barw­ne) P5.3A 6,95
10. Oku­la­ry p/opryskowe (brąz) P5.5 10,00

do cen poda­nych w pozy­cji od 1 do 10 nale­ży doli­czyć poda­tek VAT w wyso­ko­ści 23%