Informacja o targach

Sza­now­ni Państwo,

Mamy przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że w dniach 8.09 – 11.09 2015r. w kato­wic­kim Spodku i w sąsia­du­ją­cym z nim, nowo otwar­tym Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym, odbę­dą się Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Gór­nic­twa Prze­my­słu Ener­ge­tycz­ne­go i Hut­nic­twa Kato­wi­ce 2015.

Jak w każ­dej kolej­nej edy­cji kato­wic­kich tar­gów tak i tym razem fir­ma PPUH „Select” Sp. z o.o. weź­mie w nich udział. Nasze sto­isko o nume­rze A31 znaj­do­wać się będzie w sek­to­rze A Cen­trum Kongresowego.

Jeśli są Pań­stwo zain­te­re­so­wa­ni naszy­mi wyro­ba­mi, będzie nam miło słu­żyć informacją.