Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2013”

Mamy przy­jem­ność zapro­sić do odwie­dze­nia nas na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Gór­nic­twa, Prze­my­słu Ener­ge­tycz­ne­go i Hut­ni­cze­go „KATOWICE 2013”:

10 – 13 wrze­śnia, Kato­wi­ce Spodek
Sek­tor A1 sta­no­wi­sko 18

Przed­mio­tem naszej eks­po­zy­cji będą osło­ny twa­rzy sto­so­wa­ne w prze­my­śle górniczym.

Katowice 2013