Nowość w ofercie — uniwersalna osłona twarzy typu P6/S7.3 LONG

Przed­sta­wia­my nowość w naszej ofer­cie — uni­wer­sal­ną osło­nę twa­rzy typu P6/S7.3 LONG do heł­mów JSP-EVO MK2 oraz Gór­nik HO-01 Mask­pol. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie z opi­sem osło­ny P6.