Our certificates

Accordance with

 1. Norms EN-PN
 2. Tests, which are used to eval­u­ate Type WE
 3. Anti-elec­tro­sta­t­ics tests, which allows our shields to be used in explo­sive atmos­phere in min­ing com­pa­nies with non-methane and methane haz­ard areas, in spaces with „b” and „c” degree of methane explo­sion haz­ard and „A” and „B” class of coal dust explo­sion hazard
 4. Tests for a health harmless

Legal basis

 1. EU Direc­tive 89/686/EWG
 2. On the basis of the Pol­ish Law „Dz.U. 2005 nr 259 poz.2173 Roz­porządze­nie Min­is­tra Gospo­dar­ki z dnia 21.12.2005r. w spraw­ie zasad­niczych wyma­gań dla środ­ków ochrony indywidualnej.”
 3. On the basis of the Pol­ish Law „Dz.U. 2004 nr 219 poz.2227 Roz­porządze­nie Min­is­tra Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji z dnia 20.09.2004r. zmieni­a­jące roz­porządze­nie w spraw­ie zagrożeń nat­u­ral­nych w zakładach górniczych”
 4. On the basis of the Pol­ish Law „Dz.U. 2002 nr 139 poz.1169 Roz­porządzenia Min­is­tra Gospo­dar­ki z dnia 28.06.2002r. w spraw­ie bez­pieczeńst­wa i higieny pra­cy, prowadzenia ruchu oraz spec­jal­isty­cznego zabez­pieczenia prze­ci­w­pożarowego w podziem­nych zakładach wraz z późniejszy­mi zmi­ana­mi speł­nia wymo­gi §670 pkt.2 (Dz.U. 2006 nr 124 poz.863)”
 5. Prod­ucts are pro­tect­ed by patents law in Pol­ish Patent Office

List of certification authorities

 1. Cen­tral Insti­tute for Labour Pro­tec­tion — Nation­al Research Insti­tute PIB JN 1437 — Warsaw
 2. Insti­tute of Indus­tri­al Organ­ic Chem­istry – Warsaw
 3. Nofer Insti­tute of Occu­pa­tion­al Med­i­cine – Łódź

List of authorities cooperating in research, development and implementation

 1. Cen­tral Min­ing Insti­tute – Katowice
 2. Pol­ish Fed­er­a­tion of Engi­neer­ing Asso­ci­a­tions NOT — Warsaw